Správce osobních údajů: Líšenský Dvůr s.r.o.
Adresa sídla: Mozolky 54, 616 00 Brno
Identifikační číslo (IČ): 28288068
Jednající osoba a její funkce: Mgr. Eva Hlavenková, jednatelka společnosti
Odpovědná osoba za ochranu osobních údajů: Mgr. Eva Hlavenková, manager hotelu
Kontaktní e-mail: eva@hlavenkovi.cz

Rozsah evidovaných osobních údajů

 1. Osobní údaje klientů zpracované správcem údajů u hotelových pobytů obsažené v registrační kartě, vyplněné při započetí pobytu klienta:
  • Jméno a příjmení, příp. titul,
  • Datum narození,
  • Adresa trvalého pobytu,
  • Telefonní a e-mailové spojení,
  • V případě cizinců i údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza).
 2. Údaje o klientem absolvovaných pobytech – údaje o službách poskytnutých klientům v našem hotelu a další údaje v případě hrazených služeb hotelového zařízení, včetně údajů o úhradě pobytu a služeb (případně čísla účtu, pokud nám jej host poskytne, nebo čísla platební karty klienta při platbě pobytu, nebo služeb).
 3. Údaje získané kamerovým systémem.

Právní základ, účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Údaje obsažené a vyplněné klientem v registrační kartě, společně s údaji o úhradě pobytu správce zpracovává na základě právního vztahu mezi klientem a správcem údajů, jehož předmětem je poskytování ubytovacích a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích, wellness apod.). Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb, tedy plnění smlouvy, popř. oprávněný zájem Správce údajů (kupř. vymáhání dlužných plateb). Další údaje (vedle registrační karty) získává správce od klienta při zaslání písemné, elektronické nebo telefonické objednávky, kdy tyto informace poskytuje klient dobrovolně a dává Správci údajů souhlas s jejich využitím.
 2. Údaje o absolvovaných pobytech a čerpaných službách klienta správce údajů zpracovává na témže právním základě, jako je uvedeno v odst. 1.
 3. V případě cizinců správce údajů zpracovává údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádí správce údajů výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti a zahrnuje i předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.
 4. Klient může poskytnout souhlas ke zpracovávání svých kontaktních údajů a údajů o svých pobytech u správce údajů, a to za účelem informování klienta o nabídkách služeb a různých zvýhodněných balíčků a o gastroakcích v hotelu Líšenský Dvůr nebo jiných akcích pořádaných správcem údajů nebo v hotelu Líšenský Dvůr.
 5. Za účelem poskytování ubytovacích a souvisejících služeb zpracovává správce údaje o poskytnutých službách po dobu pobytu klienta u správce a po jeho ukončení po dobu, po kterou je klient na základě obecně závazných právních předpisů oprávněn zpochybnit poskytnutí služeb, popř. i na dobu delší, pokud k danému zpochybnění došlo a zpochybnění není pravomocně vyřešeno.
 6. Účetní a daňové doklady, kterými poskytnuté služby správce vyúčtovává, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, místo a typ poskytnuté služby). Tyto doklady uchovává správce pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy, popř. déle v případě, že se dané stane předmětem sporu mezi správcem údajů a klientem, a to až do pravomocného vyřešení věci a splnění vzájemných závazků, popř. do uplynutí lhůt k uplatnění práv či splnění povinností.
 7. V případě údajů, které zpracovává správce na základě souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve, popř. déle v případě, že se dané stane předmětem sporu mezi správcem údajů a klientem, a to až do pravomocného vyřešení věci a splnění vzájemných závazků, popř. do uplynutí lhůt k uplatnění práv či splnění povinností.

Zpřístupňování a předávání osobních údajů

 1. Osobní údaje klientů správce údajů nezpřístupňuje třetím osobám, není-li jinde stanoveno jinak; jejich příjemcem je tak primárně správce údajů. Na základě závazných právních předpisů mohou být příjemcem osobních údajů rovněž orgány státní správy (kupř. při kontrole, vyžádání součinnosti).
 2. V případě cizinců správce údajů předává osobní údaje obsažené v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.
 3. Osobní údaje klientů může správce údajů předávat třetím stranám zajišťujícím pro něj podpůrné činnosti – kupř. poskytovatelé wellness či osobních služeb, rozesílání zásilek (včetně poskytovatele poštovních či e-mailových služeb), daňové poradenství, vymáhání pohledávek či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, správce údajů jim předává pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel, a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. V případě postoupení pohledávek mohou být osobní údaje sděleny postupníku.
 4. Osobní údaje klientů správce údajů nepředává do jiných zemí, ledaže sám klient pochází ze zahraničí či ze zahraničí komunikuje apod.

Osobní údaje zpracované kamerovým systémem

 1. Správce údajů provozuje kamerový systém; osobní údaje jsou získávány na základě oprávněného zájmu správce údajů, který se shoduje s jeho účelem, kterým je ochrana soukromého majetku, a to jak správce údajů (hotel je umístěn „na samotě“ mimo obec Líšná), tak klientů (parkoviště) a dále přehled o osobách vstupujících do prostor (a nepřímo tak i ochrana majetku správce i jeho klientů a zajištění nerušeného pobytu klientů) a ochrana vozidel zaparkovaných na vymezených pozemcích v okolí hotelu.
 2. Data jsou uchovávána v rámci časové smyčky v závislosti na intenzitě pohybu osob. Příjemcem těchto osobních údajů je pouze správce údajů, popř. v případě potřeby kupř. Policie ČR, pojišťovny.
 3. Kamery jsou instalovány pouze na pozemcích majitele hotelu, a to jednak ve venkovních prostorách v okolí hotelu a ve dvorním traktu, jednak v prostorách chodeb, vnitřních a venkovních vstupů do budov a v provozních prostorách zvlášť citlivých z pohledu ochrany soukromého majetku, bezpečí a zdraví osob.
 4. Ochrana snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním je zajištěna v uzamykatelné místnosti.
 5. Subjekt údajů je o užití kamerového systému příslušnou formou informován.

Práva klientů (subjektů) osobních klientů

 1. Klient má dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů následující práva:
  • Právo přístupu k osobním údajům, které jsou v případě klienta zpracovávány.
  • Právo na opravu osobních údajů klienta v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné.
  • V případě, že by klient zjistil, nebo se domníval, že správce údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou klientova soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by klientovy osobní údaje byly nepřesné nebo byly užity v rozporu s účelem jejich zpracování, má klient právo požádat správce údajů o vysvětlení a také požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací osobních údajů klienta).
  • Právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.
  • V případě, kdy osobní údaje klienta zpracovává správce údajů na základě souhlasu, má klient právo odvolat souhlas.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  • Klient má též právo na přenositelnost těch údajů, které správci údajů poskytl a které správce údajů zpracovává na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy by klient měl zájem předat tyto údaje jinému správci, správce údajů umožní získat osobní údaje klienta ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předá jinému správci.
 2. Klient má rovněž právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených správci údajů platnou právní úpravou.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás neváhejte kdykoli obrátit písemně (kupř. hotel@lisensky-dvur.cz) nebo na adrese kontaktního místa: hotel Líšenský Dvůr, Líšná 23, pošta 592 03 Sněžné.